Успіх не є ключем до щастя. Щастя – ось ключ до успіху. Якщо ви любите те, що робите, ви будете щасливі. Альберт Швейцер. ✔ ✔ ✔

Статут

Статут
клубу підприємництва 
                    «ОЛІМП»                                  
Розділ  І
ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ
1.     Молодіжний клуб підприємництва «ОЛІМП» (надалі клуб) — самостійна організація, створена учнями  ХПЛЗтП для задоволення потреб у спілкуванні, поглибленого вивчення економіки, інформування ровесників із основних економіко-правових, соціальних та інших актуальних питань.
2.     Клуб здійснює свою діяльність на основі Конституції України та чинного законодавства.
3.     Основним документом, що регламентує діяльність клубу є статут, погоджений з адміністрацією ХПЛЗтП, прийнятий на Загальних зборах не менше 2/3 голосів.
4.     Молодіжний клуб сприяє розвитку підприємницького світогляду, формуванню активної життєвої позиції молоді.
Адреса  клубу: м. Херсон, вул. І. Кулика, 147
5.     Членом клубу може бути кожен ліцеїст, який виявляє прагнення поглибити знання економіки, має активну життєву позицію та визнає чинний статут.
6.     Молодіжний клуб співпрацює з адміністрацією ліцею, іншими  учнівськими організаціями, сприяє налагодженню контактів із урядовими та громадськими організаціями.

Розділ  ІІ
МЕТА , ЗАВДАННЯ  ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ  КЛУБУ

Мета клубу: Сприяти  формуванню економічних знань та підприємницької культури, активної життєвої позиції молоді шляхом залучення  його членів до поглибленого вивчення економіки та участі у позакласних заходах, громадському житті.
Завдання клубу:
1.     Підготовка учнів до активної та свідомої участі в економічному та професійному житті,
2.     Створення сприятливих умов для спілкування молоді, їх активної участі у громадському житті ліцею, міста, держави
3.     Поглиблене вивчення економіки та основ підприємництва. Розкриття творчого потенціалу молоді.
4.     Сприяти поширенню економічних знань серед ровесників.
5.     Реалізація заходів, пов’язаних із економічною освітою, у різних сферах та обсягах.
6.     Формування серед молоді підприємницьких позицій та застосування їх на практиці.
7.     Розширення співпраці з місцевою владою та бізнес-середовищем.
Напрямки діяльності клубу:
1.     Проведення засідань клубу.
2.     Проведення лекцій та зустрічей.
3.     Організація та проведення інтелектуальних ігор та інших позакласних заходів.
4.     Робота з учнівською молоддю в режимах тренінгів.
5.     Участь у молодіжних акціях.
6.     Інформування про свою діяльність у засобах інформації ліцею та міста.
7.     Здійснення власної видавничої діяльності.
Форми роботи клубу:
o   Проекти.
o   Заняття в ігровій формі.
o   Навчальні ігри.
o   Конкурси.
o   Олімпіади.
o   Тиждень підприємництва.
o   Молодіжне міні-підприємство.
o   Заняття, що ведуть представники банків, установ.
o   Зустрічі з успішними людьми.
Регламент роботи клубу:
1.     Засідання клубу проводяться не рідше двох разів на місяць.
2.     З метою популяризації своєї діяльності члени клубу можуть залучати до заходів ліцейну та міську громаду.
3.     Діяльність клубу висвітлюється на блозі.

Розділ  ІІІ
                  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ
Членство:
1. Членом клубу підприємництва є будь-яка особа, яка визнає та дотримується чинного статуту.
2. Рішення про зарахування до членів клубу приймає Правління клубу.
3. Членство в клубі припиняється за власним бажанням або більшістю голосів Правління клубу.
Члени клубу мають право:
1.     Вільно висловлювати свою думку.
2.     Займати будь-яку посаду в межах клубу.
3.     Вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності клубу.
4.     Розробляти та реалізовувати заходи, що передбачені чинним статутом.
5.     Приймати участь в організації та проведенні лекцій, тренінгів, інтелектуальних ігор, конкурсів, зустрічей тощо.
6.     Ініціювати проведення в ліцеї тижня підприємництва та інших заходів.
7.     Займатись видавничою та іншою діяльністю, яка не заборонена законодавством України.
Члени клубу зобов’язані:
1.     Наполегливо працювати над поглибленням знань із економіки та підприємництва.
2.     Підвищувати свою підприємницьку культуру.
3.     Займати активну життєву позицію та спонукати до цього ровесників.
4.     Брати участь у реалізації мети та завдань клубу.
5.     Дотримуватись принципу етичності та толерантності.

                                         Розділ  IV
      СТРУКТУРА  ТА  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ  КЛУБУ
Структура клубу:
1.     Організаційна структура клубу: члени клубу, секції, Правління клубу, Президент клубу.
2.     Органи, які мають право приймати рішення: Загальні збори, Правління,  Президент.
Органи клубу:
1.     Загальні збори є найвищим органом клубу, які скликаються Правлінням  у разі необхідності.
     Загальні збори:
§  скликаються  Президентом, Правлінням або за
           ініціативи   не   менше  1/3 членів клубу;
§  обирають Правління клубу;
§   затверджують внесення змін до статуту;
§  приймають рішення простою більшістю голосів.

2.     Правління клубу є керівним органом, що координує його діяльність у період між загальними зборами. До його складу входять: Президент клубу, члени Правління, секретар.
Правління клубу:
   спрямовує діяльність клубу згідно зі статутом та рішеннями  Загальних зборів;
   пропонує напрямки роботи;
   обирає Президента клубу;
   вирішує питання про обрання почесних членів клубу;
   скликає Загальні збори членів клубу.
3.     Президент клубу є найвищою керівною особою клубу.
     Президент клубу:
   координує роботу клубу у період між засіданнями;
   представляє клуб у зв’язках із адміністрацією ліцею, громадськими організаціями;
   скликає засідання Правління;
   керує засіданням Правління та Загальними зборами;
   Президент може бути відкликаний Загальними зборами.
4.     Секції клубу:
   можуть створюватись для ефективнішої  роботи  клубу;
   кількісний склад і назву встановлює Правління;
   голова секції входить до Правління.

                                            Розділ  V
                                 ФІНАНСОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ
1.     Фінансування діяльності клубу здійснюється за рахунок спонсорських внесків, коштів ХПЛЗтП, власних коштів від діяльності, яка не забороняється законодавством України.
2.     Право розпоряджатись коштами належить Правлінню клубу.

                                      Розділ  VI
                                      ЛІКВІДАЦІЯ  КЛУБУ

1.     Рішення щодо ліквідації клубу приймають Загальні збори не менше 2/3 членів клубу.
2.     Ліквідація клубу може бути ініційована більшістю членів клубу.
         Немає коментарів:

Дописати коментар